Zasady publikowania

Artykuły (wyłącznie w formatach *doc, *docx lub *rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji:  redakcja@prawonowychmediow.pl Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów. Artykuły nadesłane recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów. Przysłanie przez Autora artykułu do ...
Czytaj więcej

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów są zgodne z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. 1. Redakcja do oceny każdego artykułu powołuje dwóch niezal...
Czytaj więcej

Ochrona przed „ghostwriting”

Redakcja kwartalnika naukowego Prawo Nowych Mediów dba o wysoki poziom merytoryczny i stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship". "Ghostwriting" jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy równi...
Czytaj więcej

O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności o najnowszych regulacjach prawnych w tym obszarze. Chcemy być przewodnikiem po zawiłych zapisach prawa przez publikowanie tekstów, wyjaśniających najważniejsze wątpliwości interpretacyj...
Czytaj więcej

Przygotowanie tekstu

Prosimy o przysyłanie tekstów w formacie *rtf, *doc lub *docx. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (do 18 000 znaków ze spacjami); czcionka – Times New Roman 12 p., interlinia – 1,5 wiersza. Materiały graficzne – rysunki, wykresy, tabele itp. – należy je zamieścić w tekście we właściwym miejscu. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótki biogram, a...
Czytaj więcej